NIK

Opis Klienta

Najwyższa Izba Kontroli to najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Najwyższa Izba Kontroli pełni zatem kluczową rolę w zakresie sprawdzania poprawności wykorzystania majątku lub środków państwowych lub komunalnych oraz wywiązywania się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Opis projektu

Istotną kwestią dla działu bezpieczeństwa IT w NIK było odcięcie od znajomości haseł wszystkich administratorów i firmy zewnętrznych, wprowadzenie monitorowania oraz bogate możliwości raportowania. Jednym z istotnych priorytetów było objęcie wszystkich użytkowanych systemów ochroną systemu PAM w tym wielu aplikacji w postaci grubych klientów oraz aplikacji web.

Zakres wdrożenia

Wdrożenie rozpoczęło się od drobiazgowej analizy potrzeb i wymagań klienta których zwieńczeniem był projekt wdrożenia. Wdrożenie obejmowało bardzo dużą liczbę funkcjonalności systemu PAM, w tym integrację z systemami zewnętrznymi typu SIEM, czy uwierzytelnienie dwuskładniowe za pomocą serwera RADIUS. W związku z dużą różnorodnością systemów które były dodawane do PasswordSafe (urządzenia sieciowe, grubi klienci, strony web) dedykowany zespół inżynierów EMS na bieżąco opracowywał nowe platformy komunikacyjne między systemem PAM a zarządzanymi zasobami. W związku z tym, że system PAM stanowi część infrastruktury krytycznej został dostarczony klaster wysokiej dostępności, zeskanowano i dodano wszystkie zdefiniowane zasoby i konta w tym konta na bazach danych, urządzeniach sieciowych czy firewallach. Wdrożono integrację z Active Directory oraz opracowano zestaw automatycznych filtrów mających na celu np. dodawanie i linkowanie kont domenowych do zasobów. Ostatnim etapem wdrożenia były szczegółowe testy i odbiór systemu.

Korzyść

Dzięki wdrożeniu PasswordSafe znacznie podniesiono bezpieczeństwo w infrastrukturze IT NIK. Wszelkie sesje na kontach administracyjnych są monitorowane, a dział bezpieczeństwa ma możliwość 100% rozliczenia wykorzystywania kont uprzywilejowanych łącznie z kontami współdzielonymi. Wszelkie hasła na zarządzanych kontach są generowane wg. ustalonych polityk po każdorazowym jego użyciu oraz dodatkowo wg. ustalonego harmonogramu.