Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe są: EMS Partner Sp. z o. o. (dalej EMS Partner) z siedzibą przy ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, NIP: 972-121-09-85 oraz Comp S.A. (dalej Comp) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa.

2. EMS Partner i Comp mogą przetwarzać dane, ponieważ :

a) są one niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy o przeprowadzenie webinaru lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń (którejkolwiek ze stron),

c) wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania na wskazany adres mailowy lub numer telefonu informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratorów, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.

4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom EMS Partner i Comp, a także dostawcom usług, z których korzystają EMS Partner i Comp (np. usługi informatyczne, księgowe, windykacyjne, prawne, podatkowe itp.).

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

6. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Jeżeli przetwarzanie danych obywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, a w kolejnym etapie do jej realizacji.

9. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adresy mailowe: rodo@emspartner.pl oraz  rodo.comp@comp.com.pl

Ponadto informujemy, iż w trakcie webinaru będą wykonywane zdjęcia (zrzuty ekranu) oraz filmy w celu udokumentowania wydarzenia. Celem wykonywania zdjęć (zrzutów ekranu) i filmów nie będzie rejestracja wizerunków poszczególnych uczestników warsztatów. W związku z powyższym, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uzyskanie zgody osoby widocznej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest konieczne. Wybrane materiały mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych Administratorów (Linkedin) oraz na stronach internetowych Administratorów tj. https://www.emspartner.pl/ oraz https://www.comp.com.pl/