Regulamin konferencji ABOVE & BeyondTrust

I Definicje

Znaczenie terminów używanych w poniższym Regulaminie jest następujące:

 1. Konferencja– wydarzenie zorganizowane przez firmę EMS Partner Sp. z o.o. w celu omówienia określonej w programie tematyki.
 2. Organizator– firma EMS Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, o numerze KRS 00000353839.
 3. Uczestnik– osoba uczestnicząca w sposób czynny (Prelegent) lub bierny (Słuchacz) w Konferencji.
 4. Zgłoszenie– działania podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję.
 5. Formularz rejestracyjny– dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.

II Postanowienia ogólne

 1. Konferencja odbędzie się w miejscu wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
 2. Organizatorem Konferencji jest firma EMS Partner Sp. z o.o.
 3. Oficjalnym serwisem dla Konferencji jest strona https://www.emspartner.pl/konferencja-above-beyondtrust-2019/.

III Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest skuteczne dokonanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie https://www.emspartner.pl/above-beyondtrust-2019-rejestracja/.
 2. Na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji na Konferencję.
 3. Udział w konferencji jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 4.
 4. W przypadku sytuacji, w której osoba dokona rejestracji na Konferencję, nie odwoła udziału w trybie zgodnym z regulaminem i nie pojawi się na Konferencji w terminie, w którym wydarzenie się odbywa, zostanie obciążona kosztami rejestracji w wysokości 450,00 zł netto.
 5. Wypełniając i przesyłając formularz rejestracji osoba zgłaszająca swój udział jednocześnie zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszenia. Faktura zostaje wystawiona tylko i wyłącznie w sytuacji opisanej w punkcie 4.
 6. Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa jest możliwe nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem Konferencji i wymaga formy pisemnej (poczta elektroniczna).
 7. Uczestnik Konferencji oświadcza, że podmiot wskazany w formularzu rejestracyjnym jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia firmę EMS Partner Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń, w szczególności do odrzucenia zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec organizatora. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia, dane osobowe zostaną odrzucone i nie będą przetwarzane przez Organizatora wydarzenia. Organizator powiadomi o tym fakcie drogą mailową.

IV Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z działalnością firmy EMS Partner Sp. z o.o., na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami danych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy Organizatora.
 5. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji konferencji, oraz w celach statystycznych- miesiąc po jej zakończeniu. W przypadku zgody w celu prowadzenia działań marketingowych- do czasu jej cofnięcia.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Uczestnika danych w formularzu zgłoszeniowym na Konferencję, wskazanych w pkt 2 jest niezbędne do organizacji Konferencji, a w kolejnym etapie do jej przeprowadzenia. Wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody w celu prowadzenia działań marketingowych jest dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji.
 10. Uczestnik może w dowolnym momencie po Konferencji wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 11. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw wystarczy przesłać do Organizatora wiadomość e-mail na adres: rodo@emspartner.pl

V Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W przypadku odwołania Organizator poinformuje o tym mailowo zarejestrowanych Uczestników.
 2. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu Konferencji.
 3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa, a także regulaminu obiektu, obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i szkody materialne oraz szkody na osobie powstałe bez jego winy, w szczególności wynikające z nieprzestrzegania warunków uczestnictwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia, także na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 6. Organizator nie zapewnia oraz nie opłaca miejsc parkingowych oraz miejsc noclegowych dla Uczestników.
 7. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który przesłał Organizatorowi formularz rejestracyjny, odbywa się drogą elektroniczną, po stronie Uczestnika na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym, a po stronie Organizatora na adres e-mail: natalia.lis@emspartner.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2019.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.