Usługi profesjonalne

Jesteśmy sprawdzonym partnerem i ściśle współpracujemy z naszymi partnerami.

Usługi profesjonalne

EMS Partner specjalizuje się w kompleksowym dostarczaniu szerokiego zakresu usług profesjonalnych swoim Klientom i Partnerom. Nasz Dział Techniczny posiada zespoły dedykowane pod poszczególne rozwiązania z oferowanego portfolio rozwiązań. Każdy z inżynierów jest wysoko wykwalifikowanym i certyfikowanym specjalistą w swojej dziedzinie.

Presales

(wsparcie przedsprzedażowe dla partnerów)

Jako dystrybutor i reseller z wartością dodaną, wspieramy naszych partnerów w całym procesie sprzedaży. Nasza rola rozpoczyna się już na etapie przedsprzedażowym, kiedy to zasilamy partnerów wiedzą techniczną i dzielimy się doświadczeniem. Nasi inżynierowie sprzedaży koordynują i nadzorują wszystkie aktywności przedsprzedażowe, włączając w to prezentacje techniczne dla nowych i obecnych klientów, warsztaty produktowe, pozwalające na zapoznanie się klientom z interfejsem rozwiązań, a także etap Proof of Concept, podczas którego analizowane są określone przypadki użycia gwarantujące spełnienie warunków sukcesu.

PREZENTACJE TECHNICZNE

Każdy projekt rozpoczyna się od prezentacji technicznej. Po spotkaniu sprzedażowym, podczas którego zaprezentowana zostaje ogólna koncepcja i definiowane są potrzeby bazowe, pojawia się potrzeba bardziej dogłębnego spojrzenia na rozwiązanie. Odbywa się to zazwyczaj podczas odrębnego spotkania, z udziałem przedstawicieli działów IT i/lub bezpieczeństwa. Nasi inżynierowie, wykorzystując własne środowisko testowe, mogą wówczas zaprezentować nie tylko interfejs użytkownika, ale także określone przypadki użycia. Większość z nich pokrywa podstawowe potrzeby, jakie pojawiają się u klientów w kontekście prezentowanych systemów. Nasze prezentacje, opracowane w oparciu o doświadczenie, dają ogólny wgląd w interfejs użytkownika, pozwalają zapoznać się z najczęstszymi przypadkami użycia, a także – co z naszej perspektywy jest najistotniejsze – pozwalają udzielić odpowiedzi na nurtujące klientów wątpliwości techniczne.

WARSZTATY

Kolejnym etapem większości projektów jest techniczny warsztat. Wiemy jak ważne jest dla naszych klientów, by sprawdzić rozwiązanie przed zakupem. Wykorzystując nasze laboratorium, możemy przeprowadzić całodniowy warsztat, podczas którego oddelegowany przez klienta personel, ma okazję zapoznać się z tym, jak system działa. Nasi eksperci przygotowali ścieżkę edukacyjną, która pokrywa czynności administracyjne, takie jak definiowanie polityk, zarządzanie zasobami, zarządzanie użytkownikami, integracje, raportowanie itp. Jesteśmy bardzo dumni z naszych warsztatów, ponieważ dzięki nim możemy przekazać klientom wiedzę, bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów po ich stronie.

PROOF OF CONCEPT

Ostatni etap – Proof of Concept – jest najbardziej wymagającym etapem w całym procesie przedsprzedaży. Wymaga zaangażowania po stronie klienta już na etapie planowania PoC. Konieczne jest przygotowanie środowiska testowego oraz określenie warunków sukcesu. Oczywiście asystujemy partnerom i klientom podczas tych czynności, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Tym samym pomagamy przygotować cały proces w taki sposób, by jak najwięcej uzyskać z przeprowadzonego etapu i jak najlepiej wskazać w jaki sposób oferowane rozwiązanie wpisuje się w kontekst infrastruktury klienta.

Oczywiście, każdy Proof of Concept jest inny i w związku z tym różne są też warunki sukcesu. Co do zasady – staramy się nie sugerować jakie przypadki użycia powinny być zbadane, jako że istotą PoC jest zdefiniowanie ich przez klienta, natomiast bazując na naszym doświadczeniu (i wyłącznie w wypadkach, gdy jest to wskazane), dzielimy się pomysłami, jakie aspekty systemu należy zbadać.

Jako dostawca z wartością dodaną, przykładamy bardzo dużą wagę do procesów przedsprzedaży. Przejście wszystkich trzech etapów, z dobrą analizą rezultatów oraz przy umiejętnym zdefiniowaniu potrzeb i wymagań, pozwala jasno zdefiniować warunki sukcesu, dla całego procesu wdrożeniowego.

Wdrożenia

Wdrożenia są podstawą naszej wartości dodanej. Skupienie na wąskim portfolio produktowym i pełna specjalizacja w tym zakresie, pozwala świadczyć nam usługi wdrożeniowe na najwyższym poziomie. Każdy z oferowanych przez nas produktów jest wspierany i wdrażany przez dedykowanych inżynierów, którzy posiadają zarówno certyfikacje producenta, jak również certyfikaty gwarantujące stosowanie najlepszych praktyk świadczenia usług (np. ITIL).

Bazując na doświadczeniu w implementacji dostarczanych rozwiązań, opracowaliśmy skuteczną ścieżkę współpracy z klientami i partnerami. Mając na uwadze jak ważny jest ten aspekt, na każdym etapie informujemy klientów i partnerów o podjętych krokach, a także o konieczności zaangażowania wyznaczonego personelu w dany etap. Celem takiego podejścia jest szybkie i efektywne wdrożenie, a także walor edukacyjny już na etapie dostarczania rozwiązania. Wdrożenie oprogramowanie, jego aktualizacja, czy też migracja, to procesy czasochłonne i niezwykle złożone. Stąd konieczność ścisłej współpracy pomiędzy pracownikami zamawiającego i naszymi konsultantami. Wyznaczając „kamienie milowe”, możliwe jest zdefiniowanie początku oraz końca każdego z etapów prac, a także określenie rzeczywistych zadań i produktów wdrożenia. Taki sposób wykonania bardzo dobrze wpływa na komunikację pomiędzy klientem a dostawcą, gwarantując pełną przejrzystość i współpracę obu stron projektu. Naturalnie, przed przystąpieniem do fazy implementacji, konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy, która dostarcza informacji na temat rzeczywistych potrzeb i wymagań klienta. Dopiero na tej podstawie możliwe jest opracowanie wytycznych wdrożeniowych, które gwarantują wykonanie prac terminowo i rzetelnie. Kluczowe są na tym etapie doświadczenie i wiedza analityka, który potrafi na podstawie zebranych informacji założyć czasochłonność poszczególnych etapów oraz zdefiniować punkty zapalne projektu.

Standardowe etapy procesu wdrożeniowego obejmują:

  • przeprowadzanie analizy przedwdrożeniowej (w oparciu o informacje na temat infrastruktury skorelowane z wymaganiami podstawowymi),
  • omówienie architektury rozwiązania i prezentacja narzędzia zaangażowanym zespołom,
  • prace implementacyjne (instalacja i konfiguracja systemu zgodnie z założonymi etapami)

Podejmując wdrożenie, należy mieć na uwadze nie tylko samo pomyślne jego zakończenie, ale także czas jaki zostanie skonsumowany. Oczywiste jest, że czasochłonność projektu wpływa bezpośrednio na koszt wdrożenia, dlatego też przykładamy szczególną uwagę do opracowywania standardowych ścieżek wdrożeniowych, gwarantujących skrócenie terminów wykonania. Średni czas naszych wdrożeń to 35 dni roboczych, od rozpoczęcia analizy środowiska, do oddania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń.

Support

(wsparcie powdrożeniowe)

Mając na uwadze jak istotne jest utrzymanie systemów informatycznych i zapewnienie ich ciągłego działania, oferujemy także naszym klientom usługi wsparcia, jako rozszerzenie usługi wsparcia producenta rozwiązania. Skorzystanie z tej oferty niesie za sobą szereg zalet. W działaniach serwisowych uczestniczą także inżynierowie prowadzący wdrożenia, zatem znany jest im także kontekst infrastruktury, w której wystąpiła awaria. Co również istotne, jako dystrybutor z wartością dodaną i reseller z wartością dodaną, możemy znacznie sprawniej eskalować zgłaszane incydenty i problemy bezpośrednio u producenta rozwiązania. Taka ścieżka, pomimo dodania ogniwa, okazuje się być znacznie bardziej skuteczna, ponieważ przetarte kanały komunikacyjne umożliwiają nam wpływanie na czas rozwiązania zgłoszenia.

Dostarczenie usługi wsparcia odbywa się na podstawie umowy serwisowej, która precyzuje zakres obowiązków EMS Partner, a w szczególności określa czasy reakcji zespołu technicznego na zgłoszenie, a także czasy podjęcia naprawy. Standardowe wsparcie EMS Partner obejmuje obsługę wszelkiego typu incydentów, a także procesy utrzymania (np. aktualizacje systemu). Jesteśmy do dyspozycji także w zakresie obsługi zgłoszeń typu know-how dotyczących konfiguracji i funkcjonowania naszych systemów. Typowo wsparcie świadczymy w dni robocze, w godzinach 8:00 – 17:00. Dla naszych klientów przygotowaliśmy podstawowe kanały komunikacji – portal wsparcia technicznego oraz adres e-mail. W sytuacjach szczególnych możliwe jest świadczenie usługi wsparcia w miejscu instalacji, również w trybie 24x7x365.

Szkolenia

Samo dostarczenie rozwiązania i jego skuteczne wdrożenie, to dopiero połowa sukcesu. Żeby system działał efektywnie i był eksploatowany poprawnie, wymagany jest odpowiedni poziom wiedzy personelu pracującego z narzędziem. Dlatego też przykładamy szczególną wagę do transferu wiedzy już na etapie procesu wdrożeniowego, ale także po zakończeniu wdrożenia, by uporządkować wiedzę oraz dostarczyć niezbędnych informacji nowym użytkownikom rozwiązań. Szkolenia są zazwyczaj częścią oferty wdrożeniowej, ale możliwe jest także przeprowadzenie zajęć doszkalających.

Zarówno opracowanie warstwy merytorycznej szkoleń, a także ich przeprowadzenie leży w gestii dedykowanych inżynierów szkoleniowych, a zakres szkolenia, jego długość i forma jest zawsze dostosowywana do potrzeb klienta. Jako centrum kompetencyjne dla oferowanych rozwiązań, utrzymujemy własne środowiska testowe i prezentacyjne.

Uwzględniając złożoność rozwiązań i różny poziom zaawansowania wymaganego do efektywnego wykorzystania narzędzi, oferujemy szkolenia dla:

  • użytkowników, podczas których przekazujemy wiedzę w postaci prezentacji oraz pokazu działania systemu z omówieniem podstawowej funkcji systemu w wirtualnym środowisku testowym,
  • administratorów, podczas których przekazujemy wiedzę w postaci krótkiej prezentacji oraz wnikliwym pokazem funkcji i konfiguracji systemu w wirtualnym środowisku testowym,
  • administratorów i użytkowników w formie warsztatowej, podczas których każdy z użytkowników otrzymuje dostęp do środowiska laboratoryjnego — uczestnicy szkolenia samodzielnie (pod okiem inżyniera prowadzącego) wykonują zadania zgodnie z przekazanymi materiałami szkoleniowymi.

Audyt

Działanie wdrożonego systemu powinno być systematycznie sprawdzane zarówno pod kątem wydajnościowym jak i konfiguracyjnym. Proponowana usługa zawiera dwa etapy.

ETAP I – Audyt środowiska, w którym weryfikujemy:
  1. Komponenty sprzętowe – wydajność serwerów, poprawność certyfikatów, połączenia z bazą danych, poprawność działania usług, logi systemowe, urządzenia końcowe.
  2. Komponenty oprogramowania – poprawność połączeń pomiędzy komponentami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, konfiguracje, polityki, profile, działanie poszczególnych modułów systemu.
ETAP II 

Po wykonanym audycie powstaje raport, który zawiera opis stanu obecnego, uwagi dotyczące zmian w konfiguracji, politykach i regułach oraz sugestie pozwalające rozwinąć i usprawnić system.

Dzięki usłudze klient ma pewność, że system działa wg ustalonych norm i najlepszych praktyk.

Wypełnij formularz i dołącz jako partner